Rewaloryzacja zabytkowych budynków w zagrodzie nr 13 w Swołowie – ankieta

Rewaloryzacja zabytkowych budynków w zagrodzie nr 13 w Swołowie. Nowe funkcje kulturalno – społeczne w pomorskiej „Krainie w Kratę.”

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie,  zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety mającej na celu zebranie opinii mieszkańców na temat zakresu projektu oraz działań zmierzających do wypromowania zabytku w celu podniesienia jego atrakcyjności i popularyzacji historii.

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W ramach Działania 6.10. Infrastruktura kultury realizowane będą projekty przyczyniające się do wzmacniania roli kultury w procesie zwiększania spójności społecznej województwa. Muzeum planuje ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich zabytkowych budynków tworzących zagrodę nr 13 w Swołowie wraz z nadaniem im funkcji kulturalno – społecznych.

W celu stworzenia odpowiadającej potrzebom Zwiedzających nowej i atrakcyjnej przestrzeni muzealnej wraz z  nową ofertą, zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej Ankiety.

Wypełniony Formularz ankiety zawierający odpowiedzi należy przekazać w terminie do dnia 13 listopada 2023 r.:

  • drogą elektroniczną na adres: promocja@muzeum.slupsk.pl
  • w formie pisemnej na adres Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Swołowo 8, 76-206 Słupsk
  • lub złożyć osobiście w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.

W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: Rewaloryzacja zabytkowych budynków w zagrodzie nr 13 w Swołowie. Nowe funkcje kulturalno – społeczne w pomorskiej „Krainie w Kratę.”

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie planuje przeprowadzanie prac w budynkach wchodzących w skład Zagrody nr 13. Podjęte prace będą miały na celu przywrócenie pierwotnego stanu zagrody wraz z nadaniem im nowych funkcji. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie nowa i atrakcyjna przestrzeń, w której zaplanowane są elementy wystawiennicze oraz działania edukacyjne. Naszym zamiarem jest ukazanie historii Pomorza Środkowego w oparciu o konkretnych  ludzi, ich życie, czynności oraz miejsce. W poszczególnych budynkach, które będą objęte renowacją, przewidziano ekspozycje, wystawy ale również zamierzamy nadać im nowe życie przez organizowanie w nich zajęć edukacyjnych i warsztatowych. Chcemy z ofertą trafiać do wszystkich zainteresowanych grup odbiorców: grup zorganizowanych, szkół, osób indywidualnych. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie chce być instytucją żywą i otwartą na oczekiwania odbiorców.

ANKIETA DO POBRANIA: