Program badawczo-dokumentacyjny „Uprawa roślin zielarskich i ich zastosowanie lecznicze na Pomorzu Środkowym”, zrealizowany w latach 2018-2019

KONCEPCJA

Projekt badawczo-dokumentacyjny został podjęty w ramach studiów nad medycyną komplemen­tarną i rolą ziołolecznictwa we współczesnej kulturze. Zagadnienie wpisuje się w nurt zaintereso­wań etnobotaniki miejskiej, która koncentruje uwagę na wykorzystaniu roślin (jadalnych, leczniczych, psychoaktywnych, ozdobnych) przez określone grupy społeczne oraz etnofarmakologii, badającej wszelkie substancje pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mi­neralnego, stosowane w celu leczenia, uzdrawiania, zapobiegania, stawiania diagnozy, a także od­powiadające im formy wiedzy i praktyki. Zagadnienie farmakopei działkowej (lekospisu ziołowe­go) i lecznictwa domowego rozpatrywane było z perspektywy etnobotanicznej i antropologicznej.

Celem projektu była dokumentacja i popularyzacja współczesnych przejawów wiedzy z zakresu ziołolecznictwa, będących śladami dawnych zwyczajów wiejskich. Głównym zamierzeniem było stworzenie opisu i analiza procesu przeobrażeń tradycyjnej medycyny ludowej – rozumianej szeroko – jako wszelkie formy przekonań i praktyk leczniczych, które istnieją poza medycyną ofi­cjalną (naukową). Cele pośrednie to: identyfikacja roślin zaliczanych do kategorii „lecznicze” oraz dokumentacja ich zastosowania w praktykach terapeutycznych (w postaci mieszanek ziołowych, syropów, maści, nalewek itd.), będących przykładami ciągłości tradycji lecznictwa domowego. W badaniach nie była istotna ocena ich terapeutycznej skuteczności – antropologia medyczna nie odróżnia metod racjonalnych od nieracjonalnych, każdy bowiem sposób leczenia może być uzna­ny za racjonalny, jeżeli w przekonaniu badanej grupy i zgodnie z jej systemem wiedzy, prowadzi do pożądanych rezultatów. Grupę badawczą stanowili użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Pomorzu Środkowym.

FORMY REALIZACJI

Zadanie zostało zrealizowane w trybie dwuletnim (w latach 2018-2019). Program obejmował działania naukowo-dokumentacyjne (badania terenowe), archiwizacyjne (utworzenie herbarium) i popularyzatorskie (wystawa, publikacja książkowa).

TERENOWE BADANIA ETNOBOTANICZNE

Badania etnobotaniczne zostały przeprowadzone w miesiącach letnich (lipiec-wrzesień 2018 r.) na terenie ogrodów działkowych w Słupsku (ROD im. Bohaterów Westerplatte, ROD Odmiana, ROD XX-lecia, ROD Meblarz), w Zimowiskach k. Ustki (ROD im. Tadeusza Kościuszki) oraz w Sławnie (ROD im. I Pułku Ułanów). Badania objęły 120 ogródków działkowych, co stanowi około 3 proc. wszystkich ogródków działkowych podlegających pod Okręgowy Zarząd Polskiego Związ­ku Działkowców w Słupsku.

Badania zostały przeprowadzone przez autora programu – Mikołaja Radomskiego, etnologa, ku­stosza, z udziałem członków Koła Naukowego Botaników działającego przy Akademii Pomorskiej w Słupsku (10 studentów). Przed rozpoczęciem badań członkowie zespołu wzięli udział w warszta­tach metodologicznych z zakresu botaniki i antropologii kulturowej.

PROCEDURA BADAWCZA

Głównym zadaniem było dotarcie do informatorów, którzy posiadają wiedzę na temat roślin zie­larskich i praktycznie wykorzystują surowiec zielarski w lecznictwie.

W badaniu zostały zastosowane tradycyjne, etnograficzne narzędzia badawcze, takie jak: ob­serwacja uczestnicząca, rozmowy generujące informacje o charakterze jakościowym, a także fotografowanie i filmowanie. Wywiady zostały przeprowadzone na podstawie kwestionariusza. Ankieta została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła uprawy roślin zielarskich, trady­cji i wykorzystania surowca. Druga część ankiety stanowiła busolę do pogłębionych wywiadów na temat działek i praktyk działkowych. Rozmowy z informatorami miały charakter wywiadów swobodnych i miały wykazać znajomość ziół i ich zastosowanie w lecznictwie. Działkowcy pytani byli m.in. o powody wyboru uprawianych gatunków roślin, sposoby ich użytkowania oraz metody pozyskiwania wiedzy o leczniczych właściwościach roślin.

WYNIKI BADAŃ

Podczas badań dokonano inwentaryzacji i identyfikacji 192 gatunków roślin wykazujących właści­wości lecznicze, uprawianych lub rosnących dziko na działkach. Na podstawie danych etnobota­nicznych została stworzona lista roślin zaliczanych przez członków badanej społeczności działkow­ców do kategorii roślin leczniczych, obejmująca 111 pozycji. Wykaz ów został porównany z listą roślin leczniczych stosowanych przez ludność wsi polskiej w lecznictwie ludowym, sporządzoną przez Adama Palucha i opublikowaną w pracy „Świat roślin w tradycyjnych praktykach leczniczych wsi polskiej”, zawierającą 374 taksony. Już wstępna analiza pokazała, że niemal wszystkie gatun­ki „działkowe” znajdują się w „zielniku” ludowym Adama Palucha. W kolejnym kroku stworzona została krótsza listę gatunków roślin, które członkowie badanej grupy wykorzystują w praktykach terapeutycznych. Na liście znalazło się 38 taksonów, używanych do sporządzania roślinnych środ­ków leczniczych.

UTWORZENIE HERBARIUM

Zidentyfikowane podczas badań terenowych gatunki i odmiany roślin uprawiane na badanym ob­szarze zostały zebrane i oznaczone przy współpracy z botanikiem dr. hab. Zbigniewem Sobiszem, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wszystkie próbki zielnikowe zostały zdeponowane w specjalnie na ten cel utworzonym herbarium w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.

Herbarium stanowi ogólnodostępne repozytorium z materiałem zielnikowym.

WYSTAWA ETNOBOTANICZNA “REZERWAT”

W 2019 roku, na podstawie wyników badań etnograficznych zrealizowanych w 2018 roku, została przygotowana wystawa czasowa etnobotaniczna pod nazwą „Rezerwat”, traktująca o ziołolecz­nictwie i współczesnych przejawach medycyny tradycyjnej na Pomorzu Środkowym.

Forma przestrzenna wystawy wprost nawiązywała do ogrodów działkowych – na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie została utworzona typowa działka ze swoim specyficznym ekosystemem, stworzonym i kontrolowanym przez człowieka, na który, oprócz ziół, kwiatów, krzewów i drzewek owocowych, składają się także elementy działkowej infrastruktury: ścieżki, altanka, namiot foliowy i ogrodzenia. Ekspozycja została wypełniona zdjęciami działkowców, na­graniami wideo zarejestrowanymi podczas badań terenowych, tabliczkami z opisami uprawianych roślin, oryginalnymi narzędziami ogrodowymi oraz planszami omawiającymi badane zjawisko.

Wystawa została ożywiona udziałem autentycznych działkowców, którzy zostali zatrudnieni jako opiekunowie wystawy-działki, biorąc czynny udział w prezentowaniu roślin, eksponatów, a także dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, co cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Na wystawie pracowało łącznie 11 działkowców w wymiarze czasu 539 godzin.

PUBLIKACJA “GRUNT TO ZDROWIE”

Wyniki badań etnobotanicznych, a także opis i analiza badanego zjawiska, zostały zaprezentowa­ne w publikacji książkowej autorstwa Mikołaja Radomskiego pod tytułem “Grunt to zdrowie”. Licząca 320 stron publikacja zawiera trzy autorskie eseje antropologiczne poświęcone ogrodom działkowym i ich użytkownikom, monografie blisko 200 gatunków roślin leczniczych uprawianych i dziko rosnących na badanym obszarze, a także – w suplemencie – jeden esej literacki, autorstwa poety Jacka Podsiadły.

Książka “Grunt to zdrowie” dostępna jest bezpłatnie w Google Books:

https://books.google.pl/books?id=sszSDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=­false

PODSUMOWANIE I ZNACZENIE PROGRAMU

Badania etnobotaniczne na terenie ogrodów działkowych na Pomorzu Środkowym zostały prze­prowadzone po raz pierwszy. W rezultacie został stworzony opis i analiza procesu przeobrażeń tradycyjnej medycyny ludowej, a także sformułowane zostały hipotezy badawcze, które wymaga­ją dalszych badań: opisane domowe sposoby leczenia w pewnych aspektach i zakresie noszą ślady tradycyjnej medycyny ludowej. Wymiernym efektem badań jest zebranie „twardych” danych na temat zastosowań poszczególnych roślin leczniczych i stworzenie lokalnej farmakopei (lekospisu), charakterystycznego dla badanej grupy działkowców.

KONTYNUACJE

Pomimo formalnego zakończenia w 2019 roku, projekt ma swoją „oddolną” kontynuację. Wokół przedsięwzięcia powstała w mediach społecznościowych nieformalna grupa osób zainteresowa­nych ziołolecznictwem. W skład grupy wchodzą w większości użytkownicy podmiejskich ogród­ków działkowych. Grupa spotyka się na profilu „Zioła na działkach” na Facebook’u.

W grudniu 2019 roku grupa spotkała się na warsztatach z zakresu ziołolecznictwa, które wspólnie zorganizowały Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Okręgowy Zarząd PZD w Słupsku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.