III Etap 2014-2020

„Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”

w ramach VIII osi priorytetowej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

– remont zabytkowego domu mieszkalnego w Swołowie, działka 29/1 na potrzeby ekspozycji Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. W domu miesz­kalnym planowana jest wystawa stała poświęcona ludowej wiedzy z zakresu przyrody i medycy­nie ludowej Pomorza, rozumianej jako zespół wierzeń i praktyk leczniczych stosowanych przez mieszkańców wsi – dawniej, a także obecnie. Oprócz wystawy etnograficznej, w budynku planowane jest urządzenie sali edukacyjnej przystosowanej do prowadzenia zajęć ze wskazanej tematyki oraz suszarnia ziół. Przy budynku planowane jest urządzenia przydomowego ogródka ziołowego

– remont zabytkowej, szkieletowej stodoły w Swołowie, działka 46/1 Na potrzeby ekspozycji pt. „Swołowo – historie (nie)oczywiste” oraz zajęć edukacyjnych dotyczących budownictwa wiejskiego Pomorza Środkowego.

– adaptację zabytkowej czworobocznej zagrody wiejskiej nr 5 w Swołowie gdzie utworzona zostanie  ZAGRODA INICJATYW TWORCZYCH obejmująca swym zasięgiem działania o charakterze edukacyjno-kulturalnym mającymi prospołeczny charakter. Adaptacja obejmować będzie:zabytkowy dom mieszkalny „Przystanek Artystów i Twórców” – tutaj mieścić się będą pomieszczenia wykorzystywane przez artystów ( fotografów, malarzy, rzeźbiarzy, kowali, tkaczy) oraz osoby zajmujące się zielarstwem. Parter domu przystosowany zostanie na pracownię, w której można będzie realizować m.in.  efekty swoich działań artystycznych ( w tym plenerowych) typu: obróbka zdjęć, wykonywanie artystycznych prac malarskich, rzeźby. Na piętrze umieszczone zostaną całoroczne pokoje gościnne dla uczestników warsztatów i plenerów. 

stodoła- adaptacja obejmować będzie zmianę funkcji dotychczasowej stodoły na potrzeby lokalnej społeczności, tutaj utworzone zostanie centrum kultury, przestrzeń ekspozycyjna dedykowana wystawom poplenerowym, miejsce dla lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. Bardzo istotne dla realizacji projektu jest stworzenie w tym obiekcie infrastruktury gastronomicznej dla KGW oraz warsztatów kulinarnych, które mają się tutaj odbywać w porozumieniu ze szkołami gastronomicznymi ze Słupska, Koszalina i Trójmiasta.

budynek bramny- adaptacja obiektu na potrzeby prezentacji prac poplenerowych odbywających się w „Przystanku Artystów i Twórców”, w części budynku mieścić się będą również pomieszczenia przeznaczone na prezentację wyrobów twórców nieprofesjonalnych i artystów oraz sklepik z pamiątkami i lokalnymi wyrobami.