SWOŁOWO

Obiekty we wsi

ZAGRODA Nr 24

Położona w centrum wsi, na wzniesieniu, zagroda od wieków należała do sołtysa. Sołtys zajmował szczególną funkcję i pozycję w społeczności. Posiadał wolność osobistą, nie był obciążony podatkami i dziesięcinami. Stanowisko było dziedziczone w rodzinie. Podstawą jego egzystencji była gospodarka rolna prowadzona na areale ziemi o 1/3 większym niż innych kmieciów. Jako dodatkowe uposażenie posiadał staw.

W 1732 roku sołtysem wsi był Erdmann Albrecht. W drugiej połowie XIX wieku, w 1862 roku sołtysem był August Wilhelm Albrecht, mieszkający w tej zagrodzie. Miał on najwięcej ziemi we wsi (około 68 ha). W 1910 roku właścicielem zagrody był Albert Albrecht. W zagrodzie było wówczas dziewięć budynków, z których pięć istnieje do dzisiaj. Dwa stanowią posesję nr 25 (budynki robotników najemnych). Zagroda ma czworoboczną formę zabudowy. Wjazd przez postawiony pod koniec XIX wieku budynek bramny z furtą. W głębi podwórza, stoi parterowy, murowany dom w formie dworku. Zbudowano go pod koniec XIX wieku w stylu historycznym. Na zwieńczeniu ściany frontowej umieszczono inicjały "A.A.".

Teren prywatny.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku